095-454-1499 (คุณเสน่ห์) Mon - Fri 09:00 - 17:00
+1 2223 4567 Mon - Fri 09:00 - 17:00 4th Avenue Kingston St. New York
+1 8887-3342 Mon - Fri 09:00 - 17:00 55th Floor Paulsson Bd. SF
FIND INDUSTRIAL PARK
In Thailand
FIND APEX PARK
In Thailand
SELECT APEX PARK
In Thailand
Get A Quote
LIVING

ร้านอาหารและสถานบันเทิงยามค่ำคืน

กระทรวงแรงงาน จับมือ 7 องค์กร MOU ร่วมมือเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งเป้าแก้ปัญหายาเสพติดในโรงงานอย่างยั่งยืน พร้อมตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวภายหลังเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ "โรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านยาเสพติด" ของกระทรวงอุตสาหกรรมว่า กระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และการใช้สารเสพติดในสถานประกอบกิจการซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทำงาน ชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงโดยรวมของประเทศ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการโรงงานสีขาว จำนวน 51,772 แห่ง จำนวนลูกจ้างได้รับภูมิคุ้มกัน จำนวน 4,859,623 คน และจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จำนวน 6,646 แห่ง จำนวนลูกจ้าง 1,325,695 คน

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการต่อไป กสร.จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 เพื่อประกาศเจตนารมณ์แสดงความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงาน และการส่งเสริมมาตรการรณรงค์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อมิให้บุคลากรรวมทั้งการประกอบกิจการไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนสนับสนุนปฏิบัติการเชิงรุก และร่วมตรวจโรงงานในพื้นที่เสี่ยงตามนโยบายภาครัฐ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลให้สถานประกอบกิจการ ผู้ใช้แรงงาน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นตามกลไกประชารัฐ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/2925662

APEX INDUSTRIAL PARK

โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค มีพื้นที่โครงการรวมประมาณ 2,191.496 ไร่ เป็นเขตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและสำหรับคลังสินค้าโดยเฉพาะ ที่พร้อมให้บริการโรงงานอุตสาหกรรม สามารถประกอบกิจการได้ด้วยความสะดวก และความรวดเร็ว มีสาธารณูปโภคที่ครบครัน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างโรงงานอุตสาหกรรม มีการวางแผนการป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Recent NEWS & EVENTS